ort1

Во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“, финансиски поддржан од ЕУ, Организацијата ОРТ го започна менторството за институционална поддршка на Фондацијата за локален развој и демократија Фокус.

prt2

Во рамки на овие активности на 27 ноември  одржа работилница со тимот на Фондацијата на која беа разгледувани слабите и јаките страни на Фондацијата, користење на можностите во општеството како и за модулите за надминување на пречките со кои  се соочува Фокус.Особено внимание беше дадено на етичката функционалнсот на организациската структура  и почитување и примена на начелата пропишани во внатрешните правила на Фондацијата.