Прилеп, 21 март 2016 година, Седумнаесет претставници на микропретпријатија од општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани присуствуваа на целодневната обука за јавни набавки која се одржа во Прилеп. На микропретпријатијата од сертифициран обучувач им беше презентиран начинот на кој тие може да учествуваат во процесот на јавни набавки. По одржување на обуката сите присутни претставници на микропретпријатијата  ќе можат да ги користат услугите на Регионалниот центар во Велес кога ќе се соочат со каков било проблем поврзан со јавните набавки.

obuka prilep   

Кавадарци, 16 март 2016година, На дваесет и пет фирми од Кавадарци кои присуствуваа на обуката за спроведување на целосно електронски набавки, детално, теоретски и практично им беше презентиран начинот на кој треба да учествуваат во овие постапки. На фирмите им беше објаснето како треба да го користат дигиталниот сертификат, кој е задолжителен за учество во овие постапки, кој е начинот на кој ја поднесуваат апликацијата до јавните институции и како целосно треба да ја реализираат оваа постапка.

obuka kavadarci 1  obuka kavadarci 2

Велес, 14 јануари 2016 - Резултатите што ги постигна проектот за поддршка на малите и микро претпријатија во јавните набавки во изминативе три години доведе до проширување во нови региони во државата. Освен во Вардарскиот и Североисточниот тој се спроведува и во Југозападен и Пелагониски. Асистентите на Регионалниот центар за поддршка во Велес сега  ги посетуваат општините од овие два нови региони и остваруваат директни контакти со цел да ја добијат вкупната бројка на мали и микро претпријатија кои работат во овие општини.

tabla fin