Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

ams logo

„Младинска инфо зона во Младински центар Велес“ е насловот на проектот со кој Фондација „Фокус“ обезбеди финансиска поддршка од Агенцијата за млади и спорт на Северна Македонија.

Проектот ќе обезбеди зајакнување на достапноста до информации на младите од пет општини на Вардарскиот плански регион преку креирање на регионален младински веб портал, набавка на паметна табла, отворање на младинска инфо зона во Младинскиот центар во Велес, подготовка и печатење на 500 информативни плакати и зајакнување на капацитетите на минимум 100 млади од петте општини на Вардарски плански регион (2 по општина или вкупно 10 од петте општини, 8 од средни училишта или по 2 од секое училиште ) за обезбедување на информации од младите за младите.

Реализацијата на шест месечниот проект ќе започне во месец септември 2021 година.