Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

 

Поаѓајќи од принципот од граѓаните за граѓаните, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС  работи на:

  • Поттикнување и развој на доброто управување на локално, регионално и национално ниво
  • Поттикнување на одржливиот развој во локалната и регионалната заедница
  • Зголемување на граѓанското учество во процесите на одлучување на локално, регионално и национално ниво
  • Поттикнување на граѓанскиот ангажман и волонтерството во интерес на сите граѓани
  • Развој на домашни и меѓународни мрежи за граѓански активизам

 

 Со цврста определба за успех во спроведувањето на главните цели, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС се стреми кон спроведување на планираните активности за развој што водат кон вистински, значаен и траен придонес во подобрувањето на квалитетот на животот на сите граѓани.

Во својата работа, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС ги применува принципите на транспарентност, професионалност, одговорност и етичност кон сите поединци, организации, компании  и институции што ги користат услугите на фондацијата.

 

Посветена на континуираното подобрување на своите капацитети Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС сериозно и одговорно пристапува кон секој проект и активност во интерес на заедницата.

Взаемната почит, тимската работа и градењето на партнерства се двигатели на активностите на фондацијата насочени кон подобрување на животот на  граѓаните.