Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Во текот на септември 2011 година ќе се подготвуваат нацрт - програмите за активностите на Општина Велес во 2012 година во областа на:

- образованието,

- културата,

- социјална и здравствена заштита,

- спорт, млади и

- поддршка на НВО секторот.

Сите институции, здруженија на граѓани и поединци кои имаат предлози од поширок интерес на заедницата и конструктивни идеи за активности што треба да се реализираат во 2012 година, можат да ги доставуваат до службите во Општина Велес.

Прилозите се доставуваат на образец што Ви е достапен во електронска форма на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk

- Критериуми за доделување на средства

- Образец за доставување предлози

Предлозите се доставуваат до Општина Велес, Одделени за образование, култура, здравство, социјална заштита, спорт и соработка со здруженија на граѓани и фондации, ул. „Панко Брашнар“ бр.1 најдоцна до 16.09.2011 година.

По нацрт - програмите ќе бидат организирани јавни расправи на кои можат да учествуваат сите заентересирани страни.

 

Со почит,

Градоначалник на Општина Велес,

Горан Петров