Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Име на организација: Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“ Велес, Република Северна Македонија

Седиште: ул. Трајко Панов бр.22 1400 Велес

ЕМБС: 6156568

Датум на основање: 19.10.2006 година

ЕДБ: 4004006120040

Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје

Трансакциона сметка: 300270000081357

Овластен застапник: Убавка Јаневска, Извршна директорка

Организационен облик: 10.9 – Останати општествени организации , фондации и здруженија на граѓани

                

Визија:

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС-Велес е финансиски и материјално стабилна организација, вклучена во локални, национални и меѓународни мрежи на соработка. ФОКУС е организација етаблирана во јавноста која придонесува за вклученост на граѓаните во процесите на одлучување, како и демократски, социјален и економски развој во регионот.

Мисија:

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС- Велес ги унапредува демократијата и граѓанското опшетство, придонесува за развој на социјалните и економски процеси. Развива и поддржува иницијативи кои се темелат на добро управување и одговорни граѓани.

Вредности и принципи:

 • Интегритет на организацијата и нејзиното целокупно работење, отчетност и транспарентност,
 • Посветеност на целите, услугите кон граѓаните и институциите во регионот во процесот на унапредување на демократијата и граѓанското општество,
 • Партиципативност на граѓаните во градење на демократско општество,
 • Тимска работа, градење на одговорност, конзистенстност и компетентност на вработените,
 • Професионалност, респектибилност и квалитет во спроведување на проектните активности,
 • Градење партнерства и соработка со други орагнизации, заради остварување на заеднички цели.

Стратешки оперативни цели:

Стратегиска цел 1: Унапредување на вклученоста на граѓаните во процесите на одлучување и развој на заедницата

Специфични цели

 • Иденитификување на потреби на граѓани и нивно процесуирање до локалните власти
 • Поддршка на иницијативи од неформални женски групи
 • Поддршка на младите во изразување на своите ставови

Стратегиска цел 2: Мониторинг на локалната власт за практикување на принципи на добро управување

Специфични цели

 • Следење на донесување на програми и буџети на општините во регионот
 • Мониторинг на реализација на програми и буџети на општините во регионот

Стратегиска цел 3: Развој на социјални и економски процеси

Специфични цели

 • Поттикнување и развој на женското предприемништво
 • Градење на партнерства со бизнис заедницата

Стратегиска цел 4: Институционален развој

 Гралвни активности:

 • Организирање трибини и дебати по актуелни прашања во заедницата
 • Организирање на работилници за утврдување граѓански приоритети;
 • Организирање јавни расправи за програмите и буџетите на општините;
 • Организирање на обуки за претставници на месна самоуправа;
 • Анализи за квалитет на услуги и следење на развојните процеси во аедницата;
 • Мониторинг на реализација на општинските програми и буџети;
 • Работилници за бизнис сктор и граѓанско општество за транспарентност и отчетност во јавни набавки;
 • Поддршка на граѓанскио сектор за вклучување во процес на следење на јавни набавки на локално ниво;
 • Промовирање на нови технологии во процесите на креирање на политики и вклучување во донесување на одлуки;
 • Воведување на стандарди за квалитет во работата
 • Подобрување на техничка опременост на организацијата;
 • Обуки за вработени, волонтерите  и членови на Одборот
 • Развој на волонтерска пракса
 • Учество на меѓународни конференции
 • Членство во регионални мрежи
 • Воспоставување на соработка со сродни организации од Западен Балкан
 • Воспоставена мрежа од граѓански организации кои го мониторираат спроведувањето на јавните набавки користејќи унифицирани алатки за мерење и проценка на почитувањето на стандардите за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

 

- Стратешки план за развој на Фондација „Фокус“ 2017 - 2020 

 -Стратешки план за развој на Фондација „Фокус“ 2013-2015

- Стратешки план за развој на фондацијата 2008 - 2012

- Стратегија за финансиска оддржливост