Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

ROB3

Членови на Комисија за еднакви можности на мажите и жените на Општина Велес и директори и директорки на основните и средните училишта во град Велес учествуваа во работата на втората фокус група од проектот „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ што се одржа на ЗООМ платформата во четврток, на 18.03.2021 година.


ROB 1

Серијата активности поврзана со работа во фокус групи, интервјуа и разговори во рамки на проектот „ Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ започна во среда, на 17.03.2021 година кога проектниот тим на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ ја одржа првата фокус група со родители на ученички и ученици.

Naslovna

01.03.2021

Спроведена теренската анкета во град Велес и населените места Иванковци, Г.Оризари , Башино Село и Бузалково.