Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

AnitaSamargjieva1

Стратешко планирање обезбедува добро планирање на активностите и на работата на граѓанските организации. Освен што е во согласност со мисијата и визијата, стратешкото планирање обезбедува вклученост на органите на управување, сите вработени и сите засегнати страни во утврдувањето на целите на ГО. Затоа оваа постапка е многу значајна за работата на секоја граѓанска организација која особено цели кон подготовка на долгорочна Стратегија за развој но и кон носење на квалитетен Годишен план за работа како и на Годишна програма за работа. 

bejkovaijas2

Вреднувањето на професионалната комуникација меѓу вработените, било да е усмена или писмена, е од суштинска важност за успешна работа на граѓанските организации. Комуникацијата треба да биде транспарентна, чесна, да овозможува брзо реагирање и да биде ориентирана кон респектирање на тимот и тимската работа.

На ден 14 март 2019 година, во просториите на Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“-Велес се одржа работна средба со Герман Филков, Претседател на граѓанската организација „Центар за граѓански комуникации“-Скопје со Убавка Јаневска, извршен директор на Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“- Велес, Димче Велев, основач и Јадранка Стефкова ангажирана како надворешен експерт во рамкитре на проектот.