Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Годишни извештаи

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2019 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2018 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2017 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2016 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2015 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2014 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2013 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2012 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2011 година

Годишен извештај на Фондација Фокус за 2010 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2009 година

Годишен извештај на Фондација Фокус за 2008 година

 

Годишни пресметки

- Завршна сметка за 2019 година

- Завршна сметка за 2018 година

- Завршна сметка за 2017 година

- Завршна сметка за 2016 година

- Завршна сметка за 2015 година

- Завршна сметка за 2014 година

- Завршна сметка за 2013 година

Завршна сметка за 2012 година

Завршна сметка за 2011 година

- Завршна сметка за 2009 година

- Завршна сметка за 2008 година

- Извештај од извршена независна ревизија 2017 година

- Извештај од извршена независна ревизија 2016 година

- Извештај од извршена независна ревизија