Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1
Волонтеризмот не е евтина работна сила, туку сила која што креира и развива!

 


Како еден од основните принципи за развивање на демократијата волонтирањето овозможува:

 

 • стекнување знаења и искуства и нивно пренесување во заедницата;
 • запознавање со вредностите на граѓанското општество;
 • стекнување свест за сопствените способности;
 • размена на искуства, вештини и идеи;
 • воспоставување партнерства;
 • помош на други;
 • патувања;
 • запознавање нови луѓе.

Визија

Подобрување на условите за живот во локалната заедница по пат на доброволно ангажирање на граѓаните во решавањето на општествените проблеми и нивно вклучување во афирмација на одговорностите и грижата во заедницата во која што живеат.

Мисија

Промовирање на доброволната работа во полза на развојот на локалната заедница преку подигнување на свеста кај граѓаните за нивната улога и одговорност за демократизација на заедницата.

Цели

Фондацијата Фокус преку своите редовни волонтерски активности ќе ги остварува следните цели:

 • промоција на волонтеризам;
 • формирање на волонтерски клуб;
 • воспоставување на кодекс и правила за работа;
 • организирање на едукација и обука на волонтери;
 • идентификување на потребите во заедницата за волонтерска работа;
 • поддршка на граѓанскиот сектор и
 • воспоставување  партнерства со јавниот и приватниот сектор.


Целни групи

Директни целни групи на ФОКУС се: граѓаните - активисти во локалните невладини организации, локалната власт, месните и урбани заедници и приватниот сектор.  

Принципи на работа и соработка

Во практиката на волонтирањето на Фондацијата за секое индивидуално или групно ангажирање ќе се почитуваат и применуваат следните принципи на работа и соработка:

 • меѓусебна доверба;
 • партнерство;
 • активно учество и консултации;
 • транспарентност (јавност);
 • независност;
 • одговорност;
 • посветеност;
 • немање на етнички, родов, социјален, политички и било каков друг фокус;
 • доследност и професионалност.