Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Листа на МЕСНИ И УРБАНИ заедници во општини

* со кликнување на името на општината, ќе го добиете Адресарот на месни самоуправи...

ВЕЛЕС


УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

1.Алексо Демниевски
2.Богдан Каракостев
3.Васа Кошулчева
4.9-ти Ноември
5.Димче Мирчев
6.Керамидна
7.Населба Дорутовец
8.Населба Превалец
9.Родна Ивева
10.Славе Петков
11.Трајко Капчев
12.Трајче Панов
13.Тунел
14.Шорка

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

1.Башино село
2.Бузалково
3.Горно Оризари
4.Долно Караслари
5.Кумарино
6.Мамутчево
7.Новачани
8.Отовица
9.Ораовец
10.Раштани
11.Рлевци
12.Рудник
13.Сливник
14.Слп
15.Сујаклари
16.Црквино
17.Чолошево 
18.Џидимирци

19.Иванковци

ГРАДСКО1.Населба Градско
2.Вничани
3.Водоврати
4.Горно Чичево
5.Долно Чичево
6.Подлес
7.Ногаевци
8.Кочилари
9.Грнчиште
10.Уланци

ЛОЗОВО1.Лозово
2.Дорфулија
3.Каратманово
4.Милино
5.Сарамзалино
6.Аџиматово
7.Коселери
8.Ѓуземелци

ЧАШКА1.Илинден
2.Керамидна
3.Чашка
4.Раковец
5.Еловец
6.Голозинци
7.Мелница
8.Горно Врановци
9.Долно Брановци
10.Дреново
11.Горно Јаболчиште
12.Долно Јаболчиште
13.Отиштино
14.Бањица
15.Војница
16.Крајници
17.Стари Град
18.Мартолци
19.Согле
20.Бусилци
21.Теово
22.Мокрени
23.Оморани
24.Бистрица
25.Богомила
26.Ореше
27.Нежилово
28.Извор

29. Лисиче