Публикации

policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Постоечкиот Генерален урбанистички план ( ГУП ) на Велес е стар и не соодветствува со реалната состојба поточно неговата реализацијата е „ утопија“ и изработените, важечки, Детални урбанистички планови (ДУП-ви), се неквалитетни пред се поради подготовка од канцеларија а не со утврдување на фактичката состојба на терен. Ниту постоечките нови услови во старите градски јадра на Велес не соодветствуваат со правилниците за изработка на ДУП . При изработката на овие документи за да се поедностави постапката на издавање на Одобрение за градба потребно е да не се цртаат површините за градба туку само за намена, дебатираа учесниците во фокус групата државни службеници – јавна администрација вклучени во проектот „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“.

cacaslikaohrid fin

Охрид, 23-25.11.2018

Заврши и последната од петте интензивни обуки на кои 61 претставник на граѓански организации од сите региони во земјава научија како можат да го следат трошењето на јавните пари преку тендерите, секој во своето место на делување или според областите на интерес.

Донесувањето на ДУП да не зависи од „моќници” со желба за спроведување на лични интереси туку општина Велес да го превземе уредувањето на просторот во интерес на граѓаните и нивните потреби во локалната заедница. Во дискусијата на фокус групата составена од изведувачи и надзор, што е дел од проектот „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“ беше истакнато дека за добивање на одобрение за градба на објект просечно се чека од 3 до 4 месеци ,а некогаш и многу повеќе што дирекно влијае на работата на изведувачите.