Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1
 
Извештај од одржана втора координативна - информативна средба во Oпштина Чашка

На 17.09.2010 година во ООУ ,,Тодор Јанев,, во Општина Чашка во организација на Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, и Општина Чашка се одржа втора координативно - информативна средба. По барање на претседателите на месните заедници на првата координативна средба овој пат покрај средба со претставници од општинската администрација на претседателите им беше овозможена и средба со дел од советниците од Советот на општина Чашка. На средбата присуствуваа претседатели од седум поголеми месни заедници, советници и двајца претставници од општинската администрација.
На средбата г. Горан Игнов, советник за градежно уредување на земјиште во Општина Чашка на претседателите на месни заедници им образложи колку од предложените приоритети од изминатата година се досега реализирани и за колку постои можност да се реализираат до крајот на тековната година.

 

информативна средба во општина Велес

На 08.06.2010 година во организација на Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, и општина Велес се одржа првата координативно- информативна средба на ново избраните претседатели на урбани и месни заедници на општина Велес со претставници на општинската администрација. На средбата присуствуваа 18 претседатели на урбани и месни заедници и тоа од УЗ Богдан Каракостев, УЗ Славе Петков, МЗ Караслари, МЗ Горно Оризари, МЗ Бузалково, УЗ Димче Мирчев, УЗ Васа Кошулчева, УЗ Шорка, УЗ Трајко Панов, МЗ Црквино, МЗ Сујаклари, МЗ Новачани, МЗ Кумарино, УЗ Тунел, МЗ Славе Петков, УЗ 9-ти Ноем ври, МЗ Челошево, УЗ Алексо Демниевски и двајца претставници од општинската администрација.

На 02 јуни 2010 година во просторитте на фондацијата се одржа информатиовна сесија за новиот Закоn за здруженија на граѓани и фондации . Проширување на слободата на здржување, изедначување на правата на домашните и странските лица во Здруженијата, изедначување на правните фузички лица, овозможување на малолетни лица да основаат организации. Сето ова го овозможува новиот закон за Здруженија и Фондации кој беше донесен уште во април годинава.

Image Image

Законските измени треба да го поттикнат одржливиот развој на граѓанското општество преку вршење дејности за обезбедување приходи, но најбитна мерка е воведување на организации од јавен интерес.  „Организациите кои ќе ги исполнат условите ќе бидат предмет на понатамошни даночни и царински поттикнувања, како и на директни финансирања од државниот буџет, и тоа за одредени сектори з акои Владата смета дека се од јавен интерес“, рече Сашо Клековски, извршен директор на МЦМС.