Почитувани,

Општина Велес и Фондација „Фокус“, ги покануваат претставниците од урбани и месни заедници, претставниците од областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации (спортски клубови, невладини организации, културно уметнички друштва итн.) и сите заинтересирани граѓани на:

Јавна расправа по Нацрт-буџет на општината за 2011 година

Јавната расправа ќе се одржи на 04.12.2010 година (сабота)  во 11 часот во  Општина Велес.

Нацрт- буџетот што ќе биде презентиран на Јавната расправа можете да го најдете во електронска верзија на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk, Вашите забелешки по нeго можете да ги упатите на засебниот линк за коментари на истата веб страна.

„Годишната програма на Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, -Велес е поддржана од програмата CIVICA Mobilitas -  имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од SDC“

Почитувани,

Општина Велес и Фондација „Фокус“, Ве покануваат на Јавна расправа по Нацрт-документите на општината за 2011 година.
Јавните расправи ќе се одржат на  05.11.2010 година (петок)  во големата сала на Општина Велес и тоа:

* за претставниците од урбани и месни заедници со почеток во 16:30 и

* за претставниците од:  областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации (спортски клубови, невладини организации, културно уметнички друштва итн.) и сите заентересирани граѓани со почеток во 18:30 часот.

Нацрт - документите што ќе бидат презентирани на Јавната расправа можете да ги најдете и во електронска верзија на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk , Вашите забелешки по нив можете да ги упатите на засебниот линк за коментари на истата веб страна.